CMAC_logo

KLERKSDORP

English Edition

LEWENSDEKKING / ONGESKIKTHEID

Wat is lewensdekking?

Lang-termynversekering is versekering wat dekking bied vir lewensveranderde omstandighede o.a. dood, aftrede en ongeskiktheid. U betaal ‘n premie oor ‘n lang-termyn todat u sterf of todat die lang-termyn polis verval op ‘n spesifieke datum. Hierdie tipe versekering sluit lewensversekering, begrafnisversekering, aftree annuiteite, uitkeurpolisse in en bied ‘n inkomste of eenmalige bedrag uitbetaling op die datum waarop die polis uitbetaal.

Lewensversekering:
Is versekering wat dekking bied todat u sterf of wanneer die polis opbetaald gemaak word en bied dekking teen die risiko van dood. Lewensversekering is die ideale polis vir ‘n persoon wat ‘n vasgestelde bedrag wil nalaat na afloop van sy/haar dood om die volgende uitgawes te betaal o.a. boedelbelasting, finansiële behoeftes van afhanklikes, skuld, om ‘n besigheidsvennoot uit te koop of begrafnis kostes. Lewensdekking is die goedkoopste tipe dekking en word verseker deur lewensmaatskappye en hul herversekeraars.

Term Versekering:
Term –of vaste versekering is is ideaal indien lewensdekking benodig word vir ‘n vasgestelde periode o.a. afbetaling van huisverband. Na afloop van die dekkings periode verval die dekking outomaties of die premie kan aangewend word om ander dekking aan te koop indien u by Brightrock verseker is.

Ongeskiktheidsdekking:
Die verandering in u gesondheids toestand o.a. verlies van ledemate en kroniese siekte kan veroorsaak dat u nie meer instaat is om u beroep te beoefen nie. Ongeskiktheidsdekking is sodanig gestruktureer om dekking vir die verlies aan inkomste te bied en kan afsonderlik uitgeneem word of deel van u lewenspolis vorm. Twee tipes ongeskiktheidspolisse is beskikbaar nl:

  1. Kapitaalongeskiktheid: Kapitaalongeskiktheid kan versnel teen jou lewensfonds wat beteken dat die waarde van die uitbetaling van ‘n eis, van die lewensfonds afgetrek sal word. In die geval waar dit as nie-versnelde voordeel uitgeneem word, word die lewensfonds glad nie beïnvloed deur ‘n eis nie. Die meeste versekeraars sal die eisbedrag as eenmalige uitbetaling betaal maar by Brightrock het u die keuse tussen ‘n eenmalige- of herhaaldelike uitbetaling. Die meeste versekeraars sal bewys van verlies van inkomste versoek, aggregasie toepas m.b.t. ander inkomstes wat u ontvang en u siekte toestand na ‘n bepaalde periode her-evalueer, anders as Brichtrock wat nie bewys van verlies aan inkomste versoek nie, enige aggregasie teenoor aktiewe inkomstes implementeer nie, of u kondisie her-evalueer nie. Uitbetaling van eise kan eenmalig plaasvind of onbeperk uitbetaal afhangend van die versekeraar wat u kies. Die korrekte advies in hierdie verband is baie belangrik.
  2. Inkomste Beskerming: Hierdie tipe dekking verseker die risiko van verlies aan inkomste en sal u inkomste vervang ingeval waar ‘n tydelike- of permanente siekte toestant u verhinder om u inkomste te verdien. Die meeste versekeraars sal die eisbedrag as eenmalige uitbetaling betaal maar by Brightrock het u die keuse tussen ‘n eenmalige- of herhaaldelike uitbetaling. Soos reeds vermeld sal die meeste versekeraars bewys van verlies van inkomste versoek, aggregasie toepas m.b.t. ander inkomstes wat u ontvang en u siekte toestand na ‘n bepaalde periode her-evalueer, anders as Brichtrock wat nie bewys van verlies aan inkomste versoek nie, enige aggregasie teenoor aktiewe inkomstes implementeer nie, of u kondisie her-evalueer nie. Uitbetaling van eise kan eenmalig plaasvind of onbeperk uitbetaal afhangend van die versekeraar wat u kies. Die korrekte advies in hierdie verband is baie belangrik.

Gevreesde Siekte dekking

Met gevreesde siekte dekking verseker u uself teen die kostes wat gepaard gaan met ‘n lewensveranderende siekte toestand o.a. kanker, diabetes, hartaanval, beroerte, alzheimers, ens. Hierdie tipe dekking is ideaal waaneer u ‘n kontantbedrag benodig om die volgende kostes te betaal o.a. koste van gesondheidsorg, leefstyl veranderings, verhoging in mediese skema plankeuse, nasorg van kinders ens. Die meeste versekeraars sal die eisbedrag as eenmalige uitbetaling betaal maar by Brightrock het u die keuse tussen ‘n eenmalige uitbetaling of ‘n kombinasie van ‘n eenmalig- en herhaaldelike uitbetaling. Dit sal afhang van die versekeraar hoeveel siekte toestande gedek word, volgens watter persentasie van u eisbedrag eise uitbetaal sal word en sal die eis eenmailg of onbeperk uitbetaal. As voorbeeld betaal Brightrock vir 300 toestande + 30 ekstra toestande onder die verhoogde uitbetalingsvoordeel. ‘n Eis sal as eenmailige bedrag uitbetaal word maar in die geval van Brightrock sal u kan kies tussen ‘n eenmalige uitbetaling of kombinasie van ‘n eenmailge- en herhaaldelike uitbetaling. Die korrekte advies in hiedie verband is baie belangrik.