CMAC_logo

KLERKSDORP

English Edition

BELEGGINS

As voornemende beleggers moet u bewus wees van die volgende voordat u u geld belê o.a. wat is die doel met u belegging asook die kort-medium- en langtermyn doelwitte wat u wil bereik met u belegging. So byvoorbeeld, kan u doelwit wees om te spaar in die kort-termyn vir ‘n voertuig of huisverbeterings en in die medium-tot lang termyn vir universiteits kostes, na-aftrede voorsiening ens. Beleggingsmaatskappy sal aan u die beleggings platform beskikbaar stel o.a. Allan Gray, Noble, Discovery Invest, Momentum Wealth ens. om te belê in ‘n verskeidenheid van beleggings fondse (na aanleiding van u beleggings risiko profiel) in ‘n produkte wat u spesifieke doelwit sal aanspreek. Dit is uiters belangrik dat u die korrekte advies ontvang met beterkking tot die korrekte keuse in terme van die beleggings platform-, fondse en produk/te wat u doelwit die beste sal aanspreek oor die regte periode. Die volgende produkte is beskikbaar:

  • Spaar vir u kort-, medium- en langtermyn doelwitte: Uitkeerpolis, Aanpasbare Belegging, Gewaarborgde planne en Belastingvrye Spaarplanne
  • Spaar vir voor- en na aftrede: Aftree Annuiteite, Bewaringsfondse, Aftree Inkomste planne

Uitkeerplanne: Is in effek ‘n spaarplan wat aan u toegang tot hul fondse gee na ‘n spesifieke periode, normaalweg 5 jaar of aan ‘n begunstigde wanneer die belegger sterf. Na afloop van die 5 jaar periode het u ter enige tyd toegang tot u fondse. Vir hierdie tipe spaarplan moet u ‘n lang-termyn spaardoelwit voor oë hê en ‘n Uitkeerplan word belas teen ‘n verminderde persentasie terwyl onttrekkings na 5 jaar belastingvry is. Die belegging kan gemaak word met ‘n maandelikse herhalende premie of met ‘n eenmalige beleggings bedrag oor die periode soos versoek deur die belegger (minimum 5 jaar). Hierdie tipe belegging is blootgestel aan markskommelinge oor die beleggings periode.

Aanpasbare Belegging: Stel die belegger instaat om te spaar met ‘n kort-,medium- of langtermyn doelwit in gedagte, terwyl u ter enige tyd toegang het tot u beskikbare fondse of enige tyd ekstra fondse kan deponeer in u belegging sonder enige koste. Hierdie belegging kan maandeliks met ‘n herhalende premie gemaak word of eenmalig met ‘n eenmalige bedrag. Hierdie tipe belegging is blootgestel aan markskommelinge oor die beleggings periode

Gewaarborgde planne: : U waarde van die eenmalige belegging in u Gewaarborgde Groeiplan sal groei teen ‘n voorafbepaalde gewaarborgde groeikoers vir die volle 5 jaar van die belegging. U sal reeds voor die aanvang van die belegging weet wat die totale bedrag van u belegging sal wees aan einde van die beleggings periode. In die geval van ‘n Gewaarborgde Inkomste plan sal u belegging aan u ‘n bepaalde buigbaarheid verleen, in die sin dat ‘n persentasie van u kapitaal (Groei porsie) wat belê is groei teen ‘n gewaarborgde groeikoers, terwyl u gelyktydig ‘n gereelde maandelikse inkomste (Inkomste porsie) ontvang uit u belegging. U het ‘n bepaalde buigsaamheid in terme van u betalings- en inkomste groeikoers op die inkomste porsie van u belegging. Markskommelinge oor die 5 jaar het geen impak op u belegging nie , maar die groeikoers op u belegging is minder as in die geval van ‘n Uitkeerpolis, Aanpasbare belegging en Belastingvrye spaarplan.

Belastingvrye Spaarplan: Na aanleiding van die Suid-Afrikaanse regering se inisiatief om spaar te promoveer en te beloon, kan beleggers nou spaar in ‘n Belastingvrye Spaarrekening. Dit beteken dat die belegger geen van die volgende onkostes sal betaal nie o.a. belasting op dividende, – inkomste, Belasting op toegevoegde waarde (BTW), prestasiefooie, aanvangsfooie en diensfooie, anders as makelaarsfooie. Die minimum jaarlike bedrag wat u kan investeer is R30 000 of R2500 p.m per individu met bepaalde minimum premies afhangend van die versekeraar. ‘n Individu mag slegs R500 000 per leeftyd in hierdie rekening investeer (bedrae mag n.a.v. inflasie aangepas word) en enige belastingvrye ontrekkings uit hierdie rekening kan ter enige tyd plaasvind, maar sal akkumuleer na u jaarlikse limiet van R30 000 en u leeftyd limiet van R500 000. Enige bedrag wat die jaarlikse limiet oorskry sal teen ‘n belastingkoers van 40% p.j. belas word. In laasgenoemde geval word aanbeveel dat u enige ekstra fondse in ‘n ander spaarproduk investeer.

Uitree Annuïteit (UA): Deur nou te beplan vir aftrede is ‘n belangrike stap in die rigting van toekomstige finansiële sekuriteit. Individue voldoen steeds nie aan die belangrike uitdaging om genoegsaam voorsiening te maak om in aftrede selfonderhoudend te wees nie en om nie staat te maak of te steun op ander, nie. ‘n aftree Annuïteit is ‘n belangrike beleggings instrument indien u ernstig is oor u toekoms en finansiële onafhanklikheid. ‘n AU is ‘n veilige belegging omrede u en skuldeisers normaalweg nie toegang tot u geld sal hê voor die uitreedatum of ingeval van insolvensie nie. Die voordeledatum vir individue kan wissel van 55 tot 70 jarige ouderdom. Premies is belasting aftrekbaar en die groei op u belegging asook inkomste deur u ontvang is belastingvry.

Endowment:

Die volgende produkte is aan u beskikbaar o.a. Allan Gray, Noble Private Portfolios (Pty), Stanlib, Discovery Invest, Liberty and Momentum Wealth